සංස්කෘතිය

Posted by | June 7, 2020
Architecture…..Space……. | අවකාශය……..!

ඔබ සහ මම දිනෙක පස් වන්නේ, අනන්තවූ වාරයක් හුස්ම ගන්නා වූ අවකාශයේම ය. ඈ..... රමණීය ය, බහුරූපීය ය. ඇයගේ රංගනයේ ආකර්ෂණීය වෙස්ගැන්වීම් ප්‍රතිභාපූර්ණය ය.... ඒ මනරම් රංගන වේදිකාව, ස්වාභාවදහමයි..... ඔබගේත්, මගේත්,...

Continue Reading