පරිමාව

Posted by | June 23, 2020
ගොඩනැගිලි කර්මාන්තයේ ව්‍යවහාරික වචන: මිනුම් ඒකක – “කියුබ් එක”

මෙම ලිපිය කියවීමට ප්‍රථම, මාගේ, ඒකක පිලිබඳ මූලික විග්‍රහයන් සම්බන්ධයෙන් වන ලිපි පෙළ කියවනවා නම් වඩාත් ඵලදායි වේ යැයි සිතමි. ඒ සඳහා වන යොමු පහත පරිදි වේ. http://tdaarchitects.com/2019/12/27/from-tape-to-space-fundamentals-of-spatial-measuring-part-1-introduction/ http://tdaarchitects.com/2020/06/06/from-tape-to-space-fundamentals-of-spatial-measuring-part-2-units/ http://tdaarchitects.com/2020/06/06/from-tape-to-space-fundamentals-of-spatial-measuring-part-3-measuring-tools/...

Continue Reading