Tharinda Dissanayake Blog

Posted by Tharinda Dissanayake | 26 March 2022
Tharinda Dissanayake – Daily News Article by Ishara Jayawardane: 25th March 2022

Tharinda Dissanayake Daily News Article - 19th March 2021 :Ishara Jayawardane   Daily News E-Paper

Posted by Tharinda Dissanayake | 26 March 2022
Tharinda Dissanayake – Daily News Article by Ishara Jayawardane: 19th March 2021

Tharinda Dissanayake Daily News Article - 19th March 2021 :Ishara Jayawardane Daily News E-Paper

Posted by Tharinda Dissanayake | 21 March 2021
හරිත නගර සහ නාගරිකකරණය – 1

මුලින්ම කිව යුතු දෙයක් ඇත. මම ගණිත අංශයෙන් උසස් පෙළ හදාරන ලද අතර, මෙම ලිපි පෙළ ජීව විද්‍යා විෂය මූලික කරගත් එකක් වුවත්, මට තියනා සත දෙකෙන් ලිවීමට දරන උත්සාහයකි. ලාංකීය විශ්ව විද්‍යාල වල ජීව විද්‍යා උගතුන්, පරිසර වේදීන් මෙහි මතු වන තර්ක "සවිඥානිකව", "හික්මීමකින්" විමසා බලා ඌන පූර්ණයන් කරනු ඇතැයි, බෞද්ධ සමාජයක හැදුනු මම...

Posted by Tharinda Dissanayake | 16 March 2021
පරිසර වේදය සහ සංවර්ධනය

ෂිංගු නදීතෙර ජල දහරාවන් අවුරා, බෙලේ මොන්ටේ වේල්ල තනා ජල විදුලි බලාගාරයක් තැනීම වගේ උදාහරණ අරගත් "සංවර්ධනයේ අවුල" ගැන ලියවුන ලිපි කියවමි. මට ඇති ගැටළුව "සංවර්ධනය යනු දෙපැත්ත කැපෙන කඩුවක්" නිසා එය හරි හැටි පාවිච්චි කරන්නේ කෙසේද යන්න නිවැරදි කතිකාවක් ලෝකයේ විශ්ව විද්‍යාල වල කතා වනවාද යන්නයි. ඔය කඩුවේ දෙපැත්ත නම්: 1) විදුලිය ඇතුළු යටිතල...

Posted by Tharinda Dissanayake | 24 December 2020
The dilemma of words – Wet Kitchen / Dry Kitchen / Pantry / Kitchen – Do we need all in Sri Lanka?

  Fig - Architect's Design for a "dry" kitchen - http://tdaarchitects.com/portfolio/proposed-residence-at-bandaragama/ As an architect, I always get a query to clarify what is "wet kitchen" and "Dry Kitchen". Some refer simply, Kitchen and pantry. It seems that most don't know the difference of this, and its relation to the Sri Lankan context. So, as an explanation,...

Posted by Tharinda Dissanayake | 27 July 2020
What is Architecture and Why we need it?

The Britannica Encyclopedia offers a good explanation about Architecture; the art and technique of designing and building, as distinguished from the skills associated with construction. The practice of architecture is employed to fulfill both practical and expressive requirements, and thus it serves both utilitarian and aesthetic ends. Although these two ends may be distinguished, they...

Posted by Tharinda Dissanayake | 23 June 2020
ගොඩනැගිලි කර්මාන්තයේ ව්‍යවහාරික වචන: මිනුම් ඒකක – “කියුබ් එක”

මෙම ලිපිය කියවීමට ප්‍රථම, මාගේ, ඒකක පිලිබඳ මූලික විග්‍රහයන් සම්බන්ධයෙන් වන ලිපි පෙළ කියවනවා නම් වඩාත් ඵලදායි වේ යැයි සිතමි. ඒ සඳහා වන යොමු පහත පරිදි වේ. http://tdaarchitects.com/2019/12/27/from-tape-to-space-fundamentals-of-spatial-measuring-part-1-introduction/ http://tdaarchitects.com/2020/06/06/from-tape-to-space-fundamentals-of-spatial-measuring-part-2-units/ http://tdaarchitects.com/2020/06/06/from-tape-to-space-fundamentals-of-spatial-measuring-part-3-measuring-tools/ අප රටේ ව්‍යවහාරයේ පවත්නා ඒකක වර්ග දෙකක් ගැන මම විස්තර කරන ලදී. 1). අන්තර්ජාතික ඒකක පද්ධතිය (SI unit system) - ප්‍රංශයේ Système international (d'unités) (SI)...

Posted by Tharinda Dissanayake | 08 June 2020
URBAN DEVELOPMENT OF SRI LANKA – Story of Colombo and the role of Architecture: From Chaos to Order: Part 1

COLOMBO: Transformation from a “good woman” to a “trailer park girl” What is Colombo? Let’s start answering that simple question. Colombo, as even the 5th grader knows, is the Commercial Capital of Sri Lanka. Its natural harbor, which made it a desirable location for traders, explorers, and seafarers. The twelfth century Moroccan explorer Ibn Battuta...

Posted by Tharinda Dissanayake | 07 June 2020
Architecture…..Space……. | අවකාශය……..!

ඔබ සහ මම දිනෙක පස් වන්නේ, අනන්තවූ වාරයක් හුස්ම ගන්නා වූ අවකාශයේම ය. ඈ..... රමණීය ය, බහුරූපීය ය. ඇයගේ රංගනයේ ආකර්ෂණීය වෙස්ගැන්වීම් ප්‍රතිභාපූර්ණය ය.... ඒ මනරම් රංගන වේදිකාව, ස්වාභාවදහමයි..... ඔබගේත්, මගේත්, සාමාජයීය පරිසරයයි..... අපගේ සංස්කෘතියයි..... විද්‍යාවයි..... ඔබ, මම, විඳිනා සෞන්දර්යයි ..... වාස්තු නිර්මාණයක් යනු, බහුරූපී ඈ තුල උපදින්නා වූ ජීවයයි..... එම ජීවයට සුන්දර, ශක්තිමත්, ඉතා නිරවද්‍ය...

Posted by Tharinda Dissanayake | 07 June 2020
FROM TAPE TO SPACE – Representational Drawings

Representational Drawings 2.1          Why we need presentation drawings? The key feature of a Representational drawing is to depict information about: Describe how space might function Describe visual (Colors, details, etc) and sensory (textures that felt by our body) features There are several types of representational drawings which are commonly used in Architecture: Presentation drawings: Drawings...